Phương thuốc: Đan sâm ẩm (Thời phương ca quát)

Đánh giá bài viết
Đan sâm 5 đồng cân Đàn hương 1 đồng cân
Sa nhân 1 đồng cân
Thêm:
Thanh bì 2 đồng cân Bách hợp 5 đồng cân
Ô dược 2 đồng cân Uất kim 2 đồng cân
Xuyên luyện tử 3 đồng cân

Ý nghĩa: Đan sâm để hoạt huyết khứ ứ Đàn hương, Sa nhân để hành khí khai hung chỉ đau.

Đánh giá bài viết